ΟΡΦΕΩΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ Αρχαίων κείμενον (συνέχεια... ἒως καί 46 στίχοι)

2012-09-13 21:27
 • ΟΡΦΕΩΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ           
  Αρχαίων κείμενον (συνέχεια...  ἒως καί 46 στίχοι)  
   
  Ἢδ' ὃσα θεσπίζουσιν ὀνειροπόλοισιν 
  ἀταρποῖς
  ψυχαί ἐφημερίων, ὓπνῳ βεβολημέναι 
  ἦτορ
  σημείων τεράτων τε λύσεις, ἂστρων τε
  πορείας
  ἁγνοπόλον τε καθαρμόν, ἐπιχθονίοις
  μέγ' ὂνειαρ
  ἰλασμούς τε θεῶν, φθιμένων τ'
  ἐπινήχυτα δῶρα
  ἂλλα δέ σύ κατέλεξ' ἃπερ εἲσιδον,
  ἠδ' ἐνόησα,
  Ταίναρον ἡνίκ' ἒβην σκοτίην ὁδόν,
  Ἂιδος εἲσω,
  ἡμετέρῃ πίσυνος κιθάρῃ, δι' ἒρωτ'
  ἀλόχοιο
  ἠδ' ὃσον Αἰγύπτῳ ἱερόν λόγον 
  ἐξελόχευσα,
  Μέμφιν ἐς ἠγαθέην πελάσας, ἱεράς τε 
  πόληας
  Ἂπιδος περί Νεῖλος ἀγάρροος,
  ἐστεφάνωται
  πάντα μάλ' ἀτρεκέως ἀπ' ἐμῶν στέρνων 
  δεδάηκας.
   
   
  Αρχαίων κείμενον, απόδοσις, σχόλια, λεξιλόγιον
   
   
  Ἢδ'ὃσα θεσπίζουσιν ὀνειροπόλοισιν                          
  ἀταρποῖς
   
  Καί ὃσα προφητεύουν κατά τάς ὀνειροπόλους διαδρομάς
              Θεσπίζω: προφητεύω, προλέγω, Μέλλων -ίσω, Att. -ι^ῶ, Iων. Απαρεμφ: θεσπιέειν Δωρικός ἀόριστος: A: “ἐθέσπιξα” (θέσπις ποῦ σημαίνει:γεμάτη με τα λόγια του Θεού, ἐμπνευσμένη).
  Ἀτραπ-ός, ἐπιθ : ἀταρπός ,ἡ συντόμευση, γενικά μονοπάτι, Μεταφορικα ὁ τρόπος ζωῆς,   
  ψυχαί ἐφημερίων, ὓπνῳ βεβολημέναι 
  ἦτορ
   
  αἱ ψυχαί τῶν ἐφημέρων ἀνθρώπων,ὂντας καταβεβλημέναι ἀπό τόν ὓπνον Βεβολημένος : Μετοχή παρακειμένου  (βεβόλημαι) : Χτυπιέμαι, βάλομαι,  ὑπόκειμαι σέ μία πίεσιν.
  Ὁ ἀνώμαλος παρακείμενος τοῦ ρήματος βολέω...(βεβόλημαι) προτιμᾶται ἀπό τό βέβλημαι ποῦ εἶναι ὁ ὁμαλός τύπος προερχόμενος ἀπό τό βάλλω.Ἀναφέρεται καί στό πνεῦμα.
  βάλλω, μέλλων: βᾰλῶ  Iων: βαλέω ἀλλά καί    βαλλήσω   αόρ. 2 :ἔβᾰλον, Ἰων. προ-βάλεσκε  ;  αόρ. 1 ἔβαλα. ἀπαρ. Βαλέειν, βαλεῖν    εὐκτική. βλείης , μετοχή. βλείς, ὃπως καί ἀπό τό ἔβλην ( συμβάλλω): παρακείμενος:βέβληκα: Ὑπερσυντέλικος: ἐβεβλήκειν, Ep. βεβλήκειν   Iων. Παρατατικός: βαλλέσκετο   μέλλων. βαλοῦμαι (προ-)  , Ep. βαλεῦμαι (ἀμφι-)  : ἀόρ. 2 ἐβᾰλόμην, Iων προστακτική:βαλεῦ  , μέλλων. Βληθήσομαι, ἐπίσης βεβλήσομαι  μετοχή. δια-βεβλησόμενος   (Ep. Μέλλων: ξυμ-βλήσομαι,  ἀπό τό ρῆμα συμβάλλω): aor. ἐβλήθην  :   Παθητικός ἀόριστος: ἔβλητο  ξύμβλητο προστακτική :βλήεται   εὐκτική:βλῇο ἢ βλεῖο  ἀπαρέμφατο :βλῆσθαι, μετοχή. βλήμενος  παρακείμενος: βέβλημαι, Iων 3πληθ. βεβλήαται , εὐκτική:δια-βεβλῇσθε, ὑπερσυντέλικος: ἐβεβλήμην (περι-)   Iων 3ο Πληθυντικό:( περι)-εβεβλέατο...  βεβόλημαι λοιπόν ἐκ τοῦ  βολέω.
   
  Τό ἦτορ , ορος Δοτική :τῷ ἢτορι: ἡ καρδιά
      
  σημείων τεράτων τε λύσεις, ἂστρων τε
  πορείας
   
  καί τῶν θεικῶν σημείων καί τῶν θαυμάτων τάς ἐρμηνείας (ἒμαθες),καί τάς πορείας τῶν ἀστέρων
  Τό τέρας : τό θαύμα, ὁ οἰωνός
  τεράζω ἢ τερᾴζω:  ἑρμηνεύω οἰωνούς ἢ θαύματα
  λύσις: ἑρμηνεία, χαλάρωμα ,ἀπελευθέρωση, ἀπολύτρωση   
  ἁγνοπόλον τε καθαρμόν, ἐπιχθονίοις
  μέγ'ὂνειαρ
   
  καί τήν ἐξαγνιστικήν κάθαρσιν, τό μέγα ὂφελος διά τούς θνητούς
  Ἁγνοπόλος : αὐτός ποῦ γίνεται καθαρός, Ἁγνός, ἐξαγνιστικός
  ὁ καθαρμός , ἐκ τοῦ καθαίρω: κάθαρσις, καθαρισμός. 
  Τό ὄνειαρ , ατος :  αὐτό ποῦ φέρνει κέρδος,τό  πλεονέκτημα,ἡ τροφή φαγητό κυρίως στό πληθ. Τά ὀνείατα, , συχνό εἰς τόν Ὃμηρον “οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον”   
  ἱλασμούς τε θεῶν, φθιμένων τ'
  ἐπινήχυτα δῶρα
   
  καί τάς ἐξιλαστηρίους προσφοράς εἰς τούς θεούς καί τῶν νεκρῶν τά ἂφθονα δῶρα 
  Ὁ ἱλασ-μός: ἐξιλαστήριος προσφορά, ἐξιλέωση, προσφορά γιά ἁμαρτία,
  Φθιμένος: ὁ φθαρμένος, ὁ φθαρτός, ὁ νεκρός.
  Ἂφθιτος: ἂφθαρτος.
  Ὁ ἡ ἐπινήχυτος , ον, A. = νήχυτος, ἂφθονος, “δῶρον”
   
   
    
  ἂλλα δέ σοί κατέλεξ'ἃπερ εἲσιδον,
  ἠδ'ἐνόησα,
   
  ἀλλά καί εἰς ἐσέ ἀπηρίθμησα αὐτά τά ὁποῖα εἲδα καί ἐπί πλέον κατενόησα
   
   
  Καταλέγω: κείτομαι, μαζεύω, ἐπιλέγω ἀπό πολλά από πολλά, εξιστορῶ, ἀπαριθμῶ.
  εἴσιδον : 1ον πρόσωπον ἀορίστου ὁριστικῆς ἐνεργητική φωνή τοῦ ρήματος ὁράω ῶ ἢ καί ἰδεῖν ... εἶδον ρίζα ϜΙΔ, Lat. Video, εἴδομαι; ἀόρ2 εἶδον (διατηρεῖ τήν καθαρή ἒννοια τοῦ βλέπω): ἀλλά παρακείμενος.. οἶδα ...ποῦ σημαίνει γνωρίζω...θυμηθεῖτε τήν Σωκρατικήν φράσιν « ἐν οἶδα ὃτι οὐδέν οἶδα ».Τό ὄψομαι χρησιμοποιεῖται σάν μέλλων, ἑόρακα ἢ ἑώρακα σάν παρακείμενος   
  Ταίναρον ἡνίκ'ἒβην σκοτίην ὁδόν,
  Ἂιδος εἲσω,
   
  ὃταν εἰς τό Ταίναρον διέβην τήν σκοτεινήν ὁδόν , ἐντός τοῦ Ἂδου,
  Ἡνίκα : ὃταν 
   ἔβην 1ον πρόσωπον ἐνεργητικοῦ ἀορίστου ὁριστικῆς ..ἐνεργητική φωνή τοῦ ρήματος βαίνω ἒβαινον, βήσομαι, ἒβην, βέβηκα, ἐβεβήκειν
  εἴσω ρῆμα 1ον πρόσωπον ἀορίστου ὑποτακτική..ἐνεργητική φωνή.
  εἴδομαι : εἶμαι ὁρατός, φαίνομαι,
  ἀλλά καί τό εἴσω σάν ἐπίρημα ποῦ σημαίνει: μέσα, ἐντός...
    
  ἡμετέρῃ πίσυνος κιθάρῃ, δι'ἒρωτ'
  ἀλόχοιο
   
  ἒχων εμπιστοσύνην εἰς τήν ἰδικήν μου κιθάρα (λύρα), λόγῳ τοῦ ἐρωτός μου πρός τήν σύντροφόν μου
  ὁ ἡ πίσυνος...ὁ στηριζόμενος, ὁ ἒχων ἐμπιστοσύνη ἐκ τοῦ πείθω.
  Ἡ ἄλοχος α, ου, ἡ, (ἀ- λέχος) ποιητικά σημαίνει ἡ σύντροφος τῆς ἰδίας κλίνης.Ἐδῶ γενική (ἀλόχοιο)
   
    
  ἠδ ὃσον Αἰγύπτῳ ἱερόν λόγον 
  ἐξελόχευσα,
   
  ἐπίσης (ἐπέφησα) καί ὃσον ἱερόν λόγον διεκήρυξα (ἐγέννησα) εἰς τήν Αἲγυπτον
   
   
  Ἐκλοχεύω :γεννῶ...φέρω στό προσκήνιο   
  Μέμφιν ἐς ἠγαθέην πελάσας, ἱεράς τε 
  πόληας
   
  ὃταν προσέγγισα τήν ἱεράν Μέμφιν, καί τάς ἱεράς πόλεις 
   
   
  Πελάσας : μετοχή ἀορίστου ἐνεργητικῆς φωνῆς τοῦ ρήματος πελάζω : πλησιάζω
  ἠγάθεος : ὁ ἱερός   
  Ἂπιδος περί Νεῖλος ἀγάρροος,
  ἐστεφάνωται
   
  τοῦ Ἂπιδος τάς ὁποίας ὁ πολυύδατος Νεῖλος περιτριγυρίζει
  Στεφανῶμαι( στεφανόω) εἶμαι τοποθετημένος γύρω ἀπό ἓνα κύκλο.
  Ἀγάρροος : ἄγαν καί  ῥέω (πάρα πολύ καί ρέω)   
  πάντα μάλ'ἀτρεκέως ἀπ'ἐμῶν στέρνων 
  δεδάηκας.
   
  ὃλα αὐτά μέ πολλήν ἀκρίβειαν ἀπό τό ἰδικόν μου στῆθος ἒμαθες.
  Μάλα : πολύ ...ὑπερβολικά
  ἀτρεκής: ὁ ἀκριβής, ὁ αὐστηρός 
  στέρνον: στῆθος
   δεδάηκας: 2ον πρόσωπον παρακειμένου ὁριστικῆς...ἐνεργητική φωνή τοῦ ρήματος
  δάω : μαθαίνω ...ἒδαον ..δαήσομαι..ἐδάην..δεδάηκα ἢ δεδάημαι (μτχ δεδαῶς)
    
  Βιβλιογραφία
   
  ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΣΑ (σελίδα ...)